ERSTATNIGSRETT

Erstatningsretten handler om å sikre at den som lider skade eller tap som følge av andres uaktsomhet eller feil, blir rettmessig kompensert. Erstatningsrett er et svært komplekst rettsområde, både når det gjelder vurderingen av vilkår for erstatningsansvar, og ikke minst ved beregningen av erstatningsbeløp. Vi kan bistå deg med en innledende vurdering av om du har en sak som det kan være grunnlag for å forfølge, og deretter ved å rette krav mot den ansvarlige.

Kontaktperson:

Kristina I. E. Folkenborg
Emil Lunde Wiik